جایزه ملی وب فارسی
آذر ماه ۱۳۹۷ مرکز همایش‌های کوثر
همین حالا ثبت نام کنید
درباره وب فارسی

با ورود فــن‌آوری اینتــرنت و فضــای مجازی در ایران از سال ۱۳۷۲ تاکنون شاهد پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در این زمینه بوده‌ایم.این فن‌آوری جوان در ایران با بهره‌گیری از فکـــر جــــــوان، جوانــــان ایــــران روز به روز قـــــــدم به پیشرفــت گذاشت و به مرور زمان وبسایـــت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی متعددی در ایران آغاز به کارکردند.

در ابتدا اینترنت تنها برای بررسی ایمیل استفاده می‌شد امـا بعد از گذشت دو سال اولین وبسایت فارسی راه‌اندازی می‌شود و سپس اولیـن روزنامه ایرانی وارد محیط اینترنت می‌شود. بعد از آن و با ورود وبلاگ‌ها به عرصه وب در ایـــــــران، فصلــی تــازه از اینتــرنـــت در این کـشور گشــوده شـــده و کم کم عنــوانی بــه نــــــام «وب فارسی» پدید می‌آيد.

امــــروزه اینترنــت و فنــاوری اطلاعـات بخش جدانشدنی از زندگی ما محسوب میــگردد، افــراد جامعه با بهره‌گیری از این فناوری‌های نوظهور در تلاشند تا باعث تسهیل و بهبود زندگی‌گردند. سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سال‌هاست که با بهـــره‌گیــری از فنــاوری‌هـــای نویـــن دیجیتـــال به نــوآوری، بهره‌وری و تعـالی مجموعه خود می‌پردازند. در ایـن دوران که به کمک وبسایـــت‌ها و فضای مجازی، مرزهـــای جغرافیـــایــی در نوردیده شده و وارد تجارت جهانی و تعاملات بین المللی شده‌ایم. مدیــران و تصمیم‌گیران مجموعه‌ها و کسب و کــارهای ایرانی نباید از قابلیت‌های این عناصر و دنیـــای دیجیتـــال برای پیشرفت و توسعــــــه کـمی و کیفـــی بنـــگــاه‌هــــای تحـــت مسـئــــولیــــت خود غافل شوند.

سایت وب فارسی
جایزه ملی وب فارسی

در ســــال‌های اخیـــر کشــورهای دنیا با تکیه بر مــدل های علمــی، جوایــزی را در سطح ملـــی و منطقـــه‌ای ایجـــاد کرده‌اند که محــــرک سازمان‌ها و کســـب و کارها در تعالی، رشـــد و ثــــــــروت آفرینی است. بـرگـــزاری این جوایــــز و استفاده از مدل های علمی روز دنیـــا، خطوط راهنمـــایی برای کسب و کارها ایجاد می‌کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را اندازه گیری نمایند.

یکـــی از بخش‌هـــای اصلی اجـلاس توسعه‌دهنــدگان وب فارسی اهدای تنــدیس وب فارســی و مــــدال خلاقیــــت و نـــوآوری می‌باشدکه پـــس از ارزیـــــابی شرکــــت کنندگــــان در فراینـــد جایـــزه وب فارسی به تشخیص هیات ارزیابان به منتخبین حائز رتبه اهدا میگردد.

جــــایــزه وب فارسی بـــا بهــره‌گیـــری از مدل ارزیـــابــــی بومــی و بین المللـــی به بـــررسی و تحلیـل مجموعه‌ها از منظر فناوری اطلاعات و فضای مجازی و دنیای دیجیتال می‌پردازد. هدف از برگزاری این فرایند علاوه بر تجلیل و تقدیـــر از ســـرآمــدان فضـــای مجـــازی و فنـــــاوری اطلاعات، معطـــوف نمــــودن توجــه مدیــران کسب و کــارها به بهره‌گیـــری از فضـــای مجــازی و فنـــاوری‌های نـویـــن می‌باشد.

وب فارسی و دنیای دیجیتال را می‌توان نقطه بلوغ و مسیـــری جدیـــد بــرای سازمــان‌هــا و مجـمــــوعــه‌ها دانست.

به امیـــد پروردگـــار و همت نخبــگـان سایبــــری، شما فعالان حــوزه دیجیتــــال و مدیــران بخـــش خصـــوصــی و دولتی، قطب دیجیتال در منطقه خواهیم شد.

اهداف
  • شناسایی، ارزیابی و تقدیر از سرآمدان فناوری اطلاعات و فضای مجازی
  • ایجاد فضای رقابتی و تشویق به خود ارزیابی
  • شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان
  • بهبود عملکرد و ارتقای سازمان
  • توجه مدیران به فناوری‌های نوین و فضای سایبری
  • معرفی سازمان‌های برتر و پیشرو در جوامع ملی و بین المللی
  • دریافت مشاوره و بازخورد‌های تخصصی
  • ارزیابی وضعیت سازمان در حوزه‌های دیجتال، فاوا و سایبر
دامنه شمول جایزه ملی وب فارسی

مجموعه‌ها بر اساس دسته‌بندی دیجیتالی و فناوری به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند. گــروه اول مجموعه‌هایی می‌باشند که بصــورت بنیــادین دیجیتــالی بوده و نبض و حیــات آنـان به فناوری‌های نوین متصل می‌باشد. مجموعه‌هایی مانند کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل وب محور که در بستر دیجیتال و تکنولوژی به فعالیت و توسعه می‌پردازند.

امــا دستـــه دوم مجـمـوعــه‌هایی همــاننـد شرکــت‌ها، مجموعــه‌های نفـت و گــاز، کارخـــانجــات، بانـک‌ها، بیمــه‌ها، هتــل ها، موسســات آموزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی و صنوفی بوده که با بهره‌گیــری از فضای مجازی و فــناوری اطلاعات به دنبال کســب بازار، موفقیت کسب و کــار و رضــایــت مشتــریــان خود می‌بــاشنـد. به راستــی که این چنیـن مجموعـه‌هــایی از اهــرم و شتابدهنده خوبی برای پیشروی از رقبای خود استفاده می‌نمایند.

بدون شــک هر دو گــروه از ایــن مجموعه‌هــا مخاطبیــن جــایزه وب فارسی بوده و می‌تواننــد در فرایند ارزیابی ورود کنند. مجموعــه‌هـــای متقــاضی حضـــور در جـایزه وب فارســی می‌بایســت براساس جــدول زمــان‌بندی اعــلام شده،اقــدام به ثبــت نــام در فراینــد ارزیــابی نمـــایند. سازمــان‌ها و شرکــت‌ها می‌تـوانند براســاس خود ارزیــابی و تشخیـص مدیران و کارشنــاســان در هر یک از سطــوح جایــــزه شرکت نمایند.

لازم به ذکــر است کلیــه شرکت کنندگان در فراینــد ارزیــابی لــوح جایـزه وب فارسی را دریافت می‌نمایند، امـا تنـدیس و مدال جــایزه در هر سطح ویژه ۳ ســازمان و مجموعه برتری می‌باشد که بــراســــاس مــدل ارزیـــابی تــدوین شده حـائـــز دریافت بــالاتــریــن امتیــاز از کمیتــه ارزیــابــان جایزه گشته‌اند.

سطوح جایزه
توسعه زبان فارسی
تعامل وپویایی
امنیت و پایداری
سرآمدی

زبـــان فـــارســـی محبـــوب‌ترین زبان جهــــان در غرب آسیـــا و خاورمیـــانه محسوب می‌گردد. طبق آخــــرین آمار بدست آماده زبان فارسی رتبه نهم از کل زبان‌های دنیا در اینترنت را به خود اختصاص داده است.

بدون شک این مهم بدون همکـــاری و مشـــارکت توسعه‌دهندگان و فعـــالان فضـــای مجـــازی بدست نمی‌آمد جایزه وب فــارسی در این محور با استفاده از پارامترهای در نظر گرفته شده به میزان بهره‌گیری و انتشار مطالب در وبسایت، پرتال ها و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد.

مدال نوآوری و خلاقیت وب فارسی

زبـــان فـــارســـی محبـــوب‌ترین زبان جهــــان در غرب آسیـــا و خاورمیـــانه محسوب می‌گردد. طبق آخــــرین آمار بدست آماده زبان فارسی رتبه نهم از کل زبان‌های دنیا در اینترنت را به خود اختصاص داده است.
بدون شک این مهم بدون همکـــاری و مشـــارکت توسعه‌دهندگان و فعـــالان فضـــای مجـــازی بدست نمی‌آمد جایزه وب فــارسی در این محور با استفاده از پارامترهای در نظر گرفته شده به میزان بهره‌گیری و انتشار مطالب در وبسایت، پرتال ها و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد.

جدول زمان بندی
آخرین مهلت ثبت نام
15 فروردین 98
ارسال اطلاعات
فروردین 98
شروع ارزیابی
اردیبهشت 98
ارائه گزارشات و ارزیابی ارزیابان
خرداد 98
برگزاری مراسم و اعطای جوایز
مرداد 98
ارسال بازخورد
شهریور 98
تمام حقوق این سایت متعلق به اجلاس توسعه وب فارسی می باشد